+420 608 603 737

info@botydoroboty.cz

Reklamace

 • vytiskněte fakturu, kterou jste obdrželi na váš email
 • vytiskněte si dokument Reklamační protokol
 • vyplňte v Reklamačním protokolu potřebné informace
 • zašlete i se zbožím na naši adresu

Naše firma budeme zboží reklamovat u našich dodavatelů.

V případě že bude reklamace vyřízena kladně bude vám nabídnuta možnost vrácení peněz či zaslání nového páru obuvi.

V případě že budete potřebovat s čímkoliv poradit, neváhejte nás kontaktovat na tel.606788731 můžete použít i Smartsupp chat v pravém dolním rohu na našich stránkách.

 Adresa pro reklamaci, vrácení a výměnu zboží :

BotyDoRoboty
Petr Budík
Heršpická 6

639 00 Brno

info@marmiton.cz

tel. : 608 603 737

Reklamační řád

 1. Obecná ustanovení

  Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,č.40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č.634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platnémznění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené od firmy Budík Petr – BotyDoRoboty, uněhož jsou v záruční době řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

  Prodávající je firma Budík Petr – BotyDoRoboty, IČ: 75478731, se sídlem Vídeňská 50, Brno,63900, zapsaná v živnostenském rejstříku.

  Kupující převzetím zboží od prodávajícího, vyzvednutím zboží v síti partnerských prodejcůprodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačnímřádem.

  II. Záruční podmínky

  Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí  škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že  tyto vadymělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku je kupující  povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je  kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout.  Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této  prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci.
 V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek  nový, a to bezplatně.

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží jenepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku  tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce  zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze), pokud ho zboží obsahuje. V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

III. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

IV. Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Není-li uvedeno jinak, je místem pro uplatnění reklamace společnost Budík Petr – BotyDoRoboty, IČ: 75478731, se sídlem Vídeňská 50, Brno, 63900.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou – na vlastní náklady – na adresu prodejce, musí zásilka obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží– nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi.

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V. Závěrečná ustanovení

„V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů,které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).“

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 22. 1. 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Formulář na reklamaci